بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی وعمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ا لنور القائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم اناعبدالله محمدالمهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه ا لحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلامت و سعادت ورستگار شدن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل و ما یعید قل جاءا لحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین وقتی دین و آئین شماها سلام واسلام است یعنی الی همه مسائل نیکوی مطرح شده در صحیفه های قرانی قبل به همدیگرمی گوئید هدایت و رحمتی و کرامتی از روح خلقت وهدایت خداوند خالق جهان و آثاری از خلقت حضرت محمد آدم حوا صلی الله یعنی مثل شباهت به انسان حضرت محمد آدم حوا خلق آفریده شده ام و همچنین و هدایتی از حضرت عیسی مسیح سلام لله علیها و انبیا ء الله گذشته دروجود و شخصیت من است و همچنین از هدایت عبد الله محمد رسول الله برگزیده و مصطفی این زمان محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسنم هادی و منجی عالم بشریت انسانها  ولایت برحق امر حق تعالی رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله برخوردارهستید و اطاعت امر حق تعالی را نموده اید و راه سلامت و سعادت و رستگار شدن را می پیمائید  انشاء الله اگرکه اطاعت امرکنید و نمائید از آن بهره مند هستید انشاء الله این آیت نشانه علائم النورالسماوات و العرض میباشد همراه با صحیفه ها این علامت عینا عینا بطور ساده در دو وقت متفاوت برای پیغمبردرآسمان شکل گرفته ظاهر شده است و نشانه و آیت النورمبین الله القائم سماوات والارض است کلمه النورسماوات و العرض در قرآن هم از همین ا ستنباط شده است کلمته لا اله الا الله هم بتوسط وحی ازهمین هدایت ایت الهام وحی شده است که برای پیامبرنمایان شده است وهمچنین نشانه و آیت عروت الوثقی و سبعامن المثانی والقران العضیم است که نشانه وآیت العظیم  صراط مستقیم و خلقت و آفریدگاری و آفرینش جهان است خداوندی بغیر از خالق جهان وجود ندارد آیت نشانه بعثت ورسالت بندگی پیامبرنسبت به خالق خداوند جهان الحمد لله رب العالمین است و هدایت بر صراط عظیم مستقیم و آفرینش وهدایت الله برانسان بنی آدم در این زمان عصر جدید است این امر نشانه آیت علائم و هدایت برحق محمد المهدی الهادی موعود الحجت الحق پسرنیکوی برگزیده مصطفی صاحب اسما ء الحسنی جهان الحمد لله رب العالمین است انشاء الله این آیت و نشانه را به جمیع پیروان دین اسلام وسلام به همه جوامع مسلمان یهودی ومسیحی ازهرمسلک ودیکر ادیان اعلام وابلاغ می نمایم و سلیب هم به زبان و سخن شماها و به زبان و سخن مسلمانان از همین آیت و نشانه و علائم النور السماوات والارض می باشد و استنباط شده است من الله توفیق انشاء الله و شماها آن را پیرامون مکانها یعنی اطراف ساختمانهای عبادت گاهها  به کار ببرید مثل ساختن منارها  در اطراف مسجدها انشا ءالله و از ذکرهای مقد س اسما ء الحسنی و از ایات والا ی و بلند مرتبه قرآن کریم وصحیفهای قرانی استفاده نیکو و بحق ببرید انشاءالله و در قلعه محکم لا اله الا الله که بوسعت کل جهان هستی وخلقت جهان است درآئید انشاء الله عبادت و نیایش بطور خالصانه نمائید و به زبان مادری خودتا ن هم اشکال ندارد و به مطهرات جمع پاکیها محسنات رفتار و کردار و عملکردهای نیکو حسن اخلاقیا ت در روابط و معاشرتهای نیکو و پسندیده یعنی رعایت حق و حقوق اجتماعی همدیگر را نمودن و مسالمت آمیز زیستن و زندگی به عدالت د ر جوامع و اجتماع و خانواده بنمائید انشاء الله وعبادتهای یومیه و فرایض اجتماعات جوامع مختلف را کامل و صحیح بجای بیاورید  بدون شبهه و شرک و عادتها ی مضر و جاهلیت چه از گذشته باشد و حال و بپرهیزید ازاعمال باطل در پیشگاه پروردگارتان من الله توفیق انشا ءالله االحمد لله رب العالمین اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته - انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله  انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله اللهم صله وصلی علی امت محمد وال محمد المهدی الهادی یعنی جمیع انبیاء الله رسولان برگزیدگان مصطفی ها فرستادگان نزول کنندگان حضرت باری تعالی برای هدایت امر دین حق لله  تعالی برای پروردگار عالمیان انشا ءالله الحمد لله رب العا لمین.          پیام ونشانه النوررسوللهم واحد ولایت النورسماوات والارض