بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا  لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم پیامبریکی از تشرف یا فتگان بدرگاه حضرت باری تعالی بر گزیده امرحق تعالی محمد ا لمهدی الهادی موعودا لحجت برحق وارث کتاب و دین انبیا ءالله نایب پیغمبران و اولیا ء الله و معصومین بحق درهمه قرآنها و زمانها و زبانها و سورهای یاسین نجم نون و القلم ومبین مبشرتمامی آیا ت بیشمار قرآن مجید و اجرا کننده  قرآن کریم و کلام انبیاء الله مطابق با زمان الحجت رساننده امر حق تعالی ولی امر مسلمین و مردم جهان و محمد المهد ی الهادی الحمد لله رب العا لمین در روی زمین هست درامر اصلاح امور مسلمین و همه مردم جهان امت انفس انسانی دراین زمان هستند برای رسانیدن ابلاغ الحجت هدایت رسالت امر حق تعالی همشان را هم  د وست می دارم همه شماها را هم دوست می دارد اهل بیت رسول الله اولیا ءالله وال طاهرین را اظهار محبت می نمایم ودوست می دارم همه اهل بیت طاهرین ومعصومین صدیقین صالحان مومنین مسلمین طیبین طاهرین رابا محبت دوست می دارم انچه که معرف رضایت وخشنودی پروردکارعالمیان الحمد لله رب العالمین  دران هست را با محبت دوست می دارم وانچه که اعمال شر فساد ظلم استکبارطاقوت منکرات افراط اسراف شرک شبهه و فریب شیاطین جن انس دران هست بی زاری می جویم وترد مترود وحرام می دانم وازان پرهیز می نمایم انشاء الله آنها ئیکه از دین حق خالص ولله دارند و در صراط مستقیم شرع مقد س و اسلام عمل میکنند واز حرامهای قرآن کریم صحیفهای قرانی و کتابهای مقدس آسمانی و کلام انبیاء الله راپیروی می نمایند و از برگزیده ومصطفی ولی الله امر و رسول الله هدایت حق تعالی  در این زمان که همه خیر و صلاح مسلمین و خلق الله است تصدیق واطاعت وپیروی می کنند و کسا نی و افرادی با پیامبر مخالفت میکنند که با همه انبیاء اعزام مخالفت کرده اند مثل زما نهای جاهلیت گذشته و افکاران زمانها هرشخصیتی، کسی، فردی، جماعتی به امرهدایت اشکار رسالت پیغمبرکمک و یاری رسا ند و در این جهت حرکت نما ید در اجرای برنامها و تحقق یافتن امرحقتعالی اجری عظیم دارد درپیشکاه الحمد لله رب العالمین انشاء الله مبنی بر اصلاحات کلیه امور مسلمین و مردم جهان با نیکوترین نظم قواعد قوانین های اجتماعی درهمه زمینهای زندگانی که همه در جهت امرخالق کل مخلوقات و خیر و صلاح خلق الله و معصومین و مسلمین و دین خالص ولله و مردم  جهان است و باعث رستگار شدن و یطهرکم تطهیرا میشود در جسم قلوب روح و روان همه و عواید و فوائد فراوانی هم برای زندگی دنیوی ورستکاری درجهان اخرت دارد انشاء الله و هم بر صراط مستقیم و خالص بودن اعمال وعبادت در پیشگاه خالق جهان و باعث رضوان و خشنودی حق تعالی و همه میشود و به کمال انسانیت می رسید و می رسانید دیگران را انشاء الله و راه برای اصلاح دین خا لص و صلح ثبات اموزشها دردین وزندکی مردم جهان هموار می شود انشاء الله من الله توفیق و به همه انبیاء و برگزیدگان و اولیاء الله و معصومین در همه زمانها کمک و یاری رسانیده اید و اجری عظیم دارید  انشاء لله تعالی من الله توفیق العا قبتو للمتقین الله خیر ن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الحمد لله رب العا لمین بگوئید لا اله الا الله بتمام معا نی و عمل و اجرا کنید نمائید تا رستگار و سعادتمند بشوید انشا ءالله و خود و اجتماعات را از جاهلیت و عادتهای مضرتار عنکبوتی گمراه کننده و دلبستگیهای جاهلانه به اشیاء اسمی گمراه گننده که زینت داده شده و آثار کوتاه فکری و امید بغیر خالق حق ولله داشتن میباشد رها کنید اشیاع و طاغوتهای ساخته شده اقتصادی و اجتماعی و آثار فکری و ذهنی روا نی و عادتها ی  بیهوده و باطل و خسران همه جوانب آن و زینت آنها و هوا و هوس که جاهلیت باطل گذشته است و عاد ت داده شده اید خود را نجا ت بدهید و ترک کنید که فاصله می اندازد بین شما و صراط مستقیم و دین خالص و حق و لله و خیر صلاح امور مسلمین ودیکر ادیان و انسانها در همین امر است انشا ءالله وباعث  درست  اندیشید ن و برنامه ریزی برحق میزان وصحیح و اجرای قوانین صالحه و بعدالت برای اجتماع و درست اجرا نمود ن برای همگان میشود انشا ءالله و به غیر این اصلاحات و زدودن عوارض و جوانب تما می موارد این قبیل مسائل که واجب شرع مقد س اسلام قران است اگر اقدام نکنید در جهل اسارت گذشته ماندن است و انحراف از دین حق خالص و لله است و عوارض و جوانب خسرانهای زیادی در همه موارد و مسا ئل زندگی و اجتماعی و دینی بد نبا ل میاورد ودارد برای همگان و مصدا ق عینی سوره ها و آیه های قرآن مجید و مذ متهای آن است مبنی بر با طل و بیهوده بودن این اعمال است و مایع عذاب در دنیا  وآخرت میشود و همراه دارد و عوارض و جوانب آن خلا ف دین حق و قرآن و اسلام می باشد من الله توفیق کتاب مقدس اسلام معراج  السعادت و یا منشور الحجت الحق مبین مفاهیم حقه اصول وعلوم دین اسلا م وقران  یا کتاب جهان نامیده و پیامد و آشکا رکننده  واضح کننده و بیا ن کننده حقیقت دین انبیاء الله و قرآن کریم و اسلام  مطابق با زمان حال و آینده است  بصورت کاربردی و یا اجرائی بطریق سا ده و آشکار به زبا ن خودتا ن در کلیه مسا ئل اجتماعی از بدو تولد تا پایان عمر الی بسوی صراط مستقیم حق تعالی و جنت و بهشت اعلا ء رسیدن و رسانیدن است انشاء الله و نجا ت خلق الله از کلیه مسائل  زیست محیطی و آلام و اسقام در همه مسائل  زندگی دنیا و آخرت را از هر جهت مشکلات را حل و می نماید وفرا می کیرد انشاء الله هدایت وآموزش شرع مقدس وبانظم در کلیه امور زند گی و حیات و زیستن فرهنگی دینی عبادت و نیایش بدرگاه رب العا لمین به زبان و سخن ساده و همین روش در مسائل اجتماعی اقتصادی دسته جمعی قابل کنترل و نظارت که آرامش و آسودگی و اطمینان برای زندگی همگان به ارمغان بیاورد انشاء الله اداره کل جامعها و هدایت آموزش فرهنگی اجتماعی اقتصادی امور سیاسی و کلیه امور محیط زند گی و سلامتی و سالم زیستن و مسالمت آمیز زندگی کردن را  می آموزد به توسط هیاتهای هفت نفره که ازخا نوادها شروع بتوسط برگزیدگان همه خلق الله و بهم متصل و تا مرکز حکومت و هدایت امتداد می یابد و باید هم بیاموزید و بیاموزانید و اجرای آن به نفع احسنت خالص ولله زمان حال و آینده از طفولیت تا پایان الی بسوی حق تعالی بصورت هفت نفر و در درون هیاتها میتوانند یک نفر را به صورت مدیر و یا نظارت کننده انتخاب کنند ویگانگی فقط از خالق جهان الحمد لله رب العالمین است و برگزیدگان او که هیچ مزدی از خلق الله نمیخواهند و هیچ منت و تفاخری و صفات رذیله بر  خلق الله ندارند و این هیاتهای هفت نفره برای دفع بوجود  آمدن طاغوتهای سیاسی اقتصادی اجتماعی نژاد پرستی و خود کامه بود ن اشخاص و گمراهی های آنها است که به جوامع تحمیل میشود و دفع جها لتها قوم و قبیله ای وتمایز نژادی منطقه ای و ستیزه جوئیها و جنگها برای مرزبند یهای سیا سی اداره امور جمعیت ها و جوامع در سطح امور زندگی برای همه مسلمین و مردم جهان می باشد و است برای سالم و بسلامت زیستن به عدالت و مسالمت زندگی نمودن و همزیستی  خلق الله  بصورت اجتماعی به توسط  مدیران آموزش دیده و امتحان داده و می آموزد از طفولیت من الله توفیق انشاء الله

انشا ءالله انشاء الله انشاء الله .انشاء الله .انشاء الله. انشا ءالله .انشاء الله پیامبراز عموم مسلمین و خلق الله و دانشمندان و اندیشمندان جهان یاری میجویم برای نجا ت بشریت چونکه اداره امور زندگی به طریق بهتری و جدید تری خواهد بود و باید کلیه مسئولین کشوری و حکومتی از هر قبیل و هر جماعت مسائل و احکام اصلاحات را از دستکا های ارتبات جمعی به بحث گذاشته به سمع نظر همکان برسانند و مواضع خود شانرا آشکار واضح کنند در پیشگاه و امرالحمد لله رب العا لمین و برگزیده مصطفی او در این زمان اگر میگویند مسلمانند و پیرو انبیا ء الله احکام ایات قرآن کریم هستند اسلام علی عباد لله الصالحین اسلام علی ابا صالح امام محمد المهدی الهادی موعود الحجت برحق و برگزیده امام زمان ولی الله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان - تبیان بیان آشکا ر واضح کننده و بیا ن کننده حقیقت دین انبیاء الله و قرآن کریم واموزشهای دین اسلام  مطابق با زمان حال و آینده است