بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهد نا الصراط المستقیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

الم ﴿1﴾ الف لام میم (1)

ذَلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ ﴿2﴾

این است کتابى که در [حقانیت] آن هیچ تردیدى نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است (2)

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ ﴿3﴾

آنان که به غیب ایمان مى‏آورند و نماز را بر پا مى‏دارند و از آنچه به ایشان روزى داده‏ایم انفاق مى‏کنند (3)

والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ﴿4﴾

و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان مى آورند و آنانند که به آخرت یقین دارند (4)

أُوْلَئِکَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5﴾

آنان برخوردار از هدایتى از سوى پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند (5)

بدانید کتابی که حق تعالی خالق جهان در قرآن فرموده هیچ  شکی درآن نیست همان کتا ب آفریدگاری و خلقت اوست کتاب جهان هستی است کتاب وحی الهام بعثت رسالت وهدایت انبیاء الله است وحیات و ممات همه مخلوقات از جمله انسانها و ثبت کل ایام جهان ازازل  تا ابدیت که صاحب آفرید گار جهان و پدید آورنده وصاحب خلقتش به آن عالم آکاه است و همچنین  قرآن علیم و کریم مجید بخشی از آن کتاب را به تصویر و قرآن ثبت نموده است و همچنین د یگر پیامبران به امر صاحب خلقت جهان بتوسط وحی والهام و روئیت برگزید و مبعوث شده اند برای هدایت انسانها وایتها ذکر سخن حروف کلمات نون والقلم وثبت نموده است در واقع حیات و ممات جهان و مخلوقات و انسان از بد و پیدایش و تولد سیما وتصویر اعمال طول زندگانی و پایان عمرو آینده پس از موت و خوشبختی وسرنوشت وهدایت یا گمراهی بهشتی و دوزخی انسان است وسرنوشت سعی کوشش اعمال  و راهنمایی برای هدایت انسانها و سرگذشت بخشی از پیغامبرانی که ذکر شده مبعوث فرموده شده اند و مسائلی که بین آنها و شرح حال گمراهان آن زمانها که بوقوع پیوسته است وپیروان انبیاء الله درهر زمان است و مثلها و مصداقها برای روشن شدن اذهان عمومی وعالمان اندیشمندان و خرد مندان است و قوانین زندگی برای سعادتمندی در زمان حال وتجارب زمانهای دیگر است با وحی و دید وسیع آفرینش جهان هستی و خلقت انسان و مخلوقات و نجا ت  انسانها است از زندگی توام با جاهلیت و خوی وغریضه های باطل وعادتهای کذشته است وبشارت برای نجات انسان است به روح انسانی جاودانی و حیاتی دو باره بصورت انسان کاملتر و زیبا تر با خصوصیات انسانی و رشد کامل انسان سازی است برای محبت و رحمتی و هدایت که خالق جهان به انسان فرزندان و نسل حضرت محمدآدم و حوا صلی الله ارزانی داشته است وانسانرا اشرف مخلوقات نام نهاده با خلق خوی انسانی اشرف مخلوقات بیان نموده است  بسم الله الرحمن الرحیم 

 ولقد کرمنا بنی آدم وحملنا هم فی ا لبر والبحر ورزقنا هم من ا لطیبا ت وفضلنا هم علی کثیرن ممن خلقنا تفظیلا قرار داده است وقائم ال محمد یعنی هدایت برصراط مستقیم همان علا ئم وآیت النورسماوات والعرض هد یه  خداوند خالق جهان که در قرآن شرح داده  شده آیت عروت الوثقی به النورولایت الله وآیت ا لنور سبع المثانی و القا ئم  به والفرج ا لنور هدایت الله و بربنده زمینی ظاهر میشود درمراحلی برای هدایت و مبعوث نمودن برگزیده شده است به امر خالق و پدید آورنده جهان هستی است برای هدایت مخلوقات و انسا ن زمینی و همان ا لنورهدایت خداوند جهان است که محمدالمهدی الهادی و برگزیده را هدایت می کند در روی زمین هر زمان که لطف و کرم و اراده مشیت و ا لرحمن والرحیم او قراربگیرد که علمش نزد خالق جهان است و سراج منیرهمین است و همچنین النوری که خداوند برای بنده اش قرار میدهد و در وجود و همراه به اوعطا می نماید برای بصیرت وهدایت و بدانید آفرینش خالق جهان قبل ازبوجود آمدن انسان و کره زمین از او درآسمان وملکوت اعلا شکل گرفته و در روی زمین نزول و پدید آورده شده و دوباره به آسمان عروج می نماید که علمش نزد اوست این آفرینش خالق جهان الحمد لله رب العالمین است و در قرآن علیم  و کریم و دیگر کتابهای آسمایی هم ذکر شده است و ثبت و ضبط میشود درهمه اوقا ت وایام وما قادر بدرک آن نیستیم چونکه همه وجود ما خالص نیست وبخشی از وجود و جسم کنونی ما از مشتقات زمینی شکل کنونی گرفته که امر خالق ما همین است که جسم کنونی ما است بدانید همانطور که نطفه کوچکی بصورت انسانی با این مشخصات و فکر و جسم تصویر بطورعملی زندکی بوجود می آید همانطورهم روح سبک و اعمال ما از نظر ما بطورعملی بصورت موجود در پیشگاه خالق جهان ظاهر میشود و بدانید همانطور که خداوند در قرآن فرموده که شیطان جن را از آتش خلق نموده و مشخص است از چه جنسی است و این مسئله برای پیامبرثابت شد و موجودی بصورت حیوان از قبری زنده شد و بیرون آمد و آتشی در آسمان ظاهر شد و راه چاره در این امراست که همگان انسانها دین و ایمانشان راخالص ولله کنند وبه عبادت خالصانه و مداوم حق تعالی خالق جهان الحمد لله رب العالمین انشا ءالله بپردازند وصراط مستقیم امرحقتعالی را بپیمایند و از کلیه انحرافات وکلمات و اعمال خسران آموز زائد و باطل و از خصومتها بپرهیزند تا از شرشیاطین جن انس محفوظ باشند و نجات یا بند انشا ءالله و بدانید در دیکرجوامع غربی و مسیحی وغیره  به این دلیل گرفتاریهای روحی روانی  دارند که همنشینی با بعضی ازحیوانات دارند و از گوشتهای الوده وپرورش یافته حرام می خورند و مشروبات حرام و زیان آور می خورند که روی اعصاب و خلق و خوی واحوالات آنها انسان اثر مستقیم دارد و طهارت و پاکیزگی محل سکونت وطهارت بیرون ودرون جسمی قلوب یعنی بهداشت انسانی را رعایت نمی نما یند و ضعف درمداومت عبادت ایام شب و روز را دارند و راه نجات آنها رعایت و پرهیز نمودن این مسائل است و حضرت مسیح سلام الله هم همین امرحقتعالی را میگوید برای پاک شدن جسم و قلوب جسم خوی انسانی است و بدانید وعوامل زیا ن آور جسم و روح حیوانات کشته شده و خورده شده حرام و مرده می تواند روی احوالات انسانها و خلق و خوی آنها اثر بگذارد و گذاشته است و انسان را از اصالت و آرامش ودرست ومیزان اندیشیدن بیندازد وهمه انسانها باید بپرهیزند از خوی زشت و بد جهالت وغریضه حیوانی و به خالق جهان الحمد لله رب العالمین پناه ببرند وپناه بجویند انشا ءالله و این راه نجات انسانها  است واین امربرای همه جوامعی که اینطور زیست میکنند مثل پیدا می کند و بطور جمعی می گویم پیروی ازجهل و شیطان واعمال باطل ازیکسو وتوحیدعقل اعمال حق انسانی ازسوی دیکر ودائم درستیزهستند وخود سازی وانسان سازی برتوحید دین ایمان لازم است این خشونتها و خونریزیها و خرافات و گمراهیها  و جاهلیتها تعدی هتک حرمتها  با خوی وغریضهای حیوانی وجهل شیطانی صورت می گیرد وامیال رذیلهای  نفسانی  خوی جاهلیت و فریب شیطانی مسلط شده است در آن موارد و مردم فکرمی کنند که انسانها هستند و این مسائل را به همه پیروان همه ادیان و کلیه جوامع انسانی و کلیه فرقه ها دراقسا نقاط جهان و دیگران ابلاغ و اعلام نمائید و بر همگان لازم واجب و تکلیف  است تا مطلع شوند انشا ءالله و با قوانین صحیح ونظم در آموزشها بر صراط  مستقیم حقتعالی وعقل و منطق و اصول انسانیت و بحال و آینده نگریستن وبا آموزشهای مداوم و خوراکیهای حلال اعلام شده وخالص شده از طفولیت تمامی مشکلات وعوارضها و گمراهیها و خرافات و جاهلیتها ی جوامع انسانی بر طرف و اصلاح می شود وسلامت انسانی وعمومی استوار می شود انشاء الله ونجات کلیه جوامع برهمین اصل استوار می باشد انشا ءالله وامید به نجات حق تعالی انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وعباد الله الصالحین والصدیقین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگا ن اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته -انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله انشاء الله- انشاء الله - کتاب مبین جهان اشکارهدایت امررسول الله را برصراط مستقیم متقین اطاعت وتصدیق کنندکان