بسم الله الرحمن الر حیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد  الحمد لله رب العا لمین العاقبتو للمتقین الله خیر ناصرن ومعین ایا ک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم سخن و قرآن ازمحمد المهدی الهادی صاحب زمان برگزیده و مصطفی  النور سماوات والعرض  خداوند جهان آفرین خا لق کل مخلوقات و مالک ایام و دین اسلام است پیامبربر حسب وظیفه و تکلیف به امید هدایت همگان وهمه فرقه های مسلمین ودیگر مکاتب ازهر قبیل وکلیه مردم جهان و جمیع انسانها بالاخص پیروان اهل بیت دین ایمان به اسلام قران و پشوایان و کلیه معصومین درهمه زبا نها و زمانهای جهانیان تصدیق کنندکان هدایت رسول الله به اسلام قران وهمچنین آن آموزگاران دینی که دران زمانهای خودشا ن هدایت می کرده اند و سختیهای فراوانی را متحمل شده اندوبا خلوص نیت ولله به همان شکل اولیه و خصوصیات ومعصومیتی که داشته اند و بوده اند درآن زمان نه این جیزهائی وکفتار هائی که سوء استفا ده کنند گان ود نیا طلبان به آنها چسبا نیده اند ونسبت داده اند بنا دانی و نااگاهی برای منفعت خود نه غیران بشکلهای گوناگون در طول تاریخ و لقلقه زبان بهرشکل ساخته اند ونسبت داده اند که خود شان برحسب فطرت اسلام قران مخالف با آن بوده اند وعلیه آن مبارزه کرده اند و بدور از حقیقت میباشد این مسائل کنونی به این شکل و حقیقت واقعی اعمال آنها درعصرو زمان خودشان میباشد واست و کلیه مسائل نادرست رسوباتی ورسوخاتی است که در ذهنها واذقا نها  میباشد آن مسائل و حقا یق و وقایع را پوشانیده است بدانید اگر شما از بعضی اعمال منع کرده شده اید مثل تزئینات وابستکی به محل مقبرها ودرغالب اشیاء و دیگر جوانبی و مضرات مختلفی که دارد و خیر  صلاح اسلام مسلمین وهمه انسانها و شما دراین امر بوده است وعوارض وخسران  که در بر دارد و بدونبال میاورد درزندکی و چیزی به شما وآنها اضافه نمیکند جزهوا وهوس و اسیری وابستکی  و کوتاه فکری و رکود ذهن و روان وایات هدایت خداوند متعال ورسول الله مبین این امر است که معضلات زندکی ایمان اورندکان به رب العالمین وبه دین ایمان به اسلام قران را بیان کند وبفهماند انشاء الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ ﴿1﴾

تفاخر به بیشترداشتن شما را غافل داشت (1)

 

 

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿2﴾

تا کارتان [و پایتان] به گورستان رسید (2)

کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿3﴾

نه چنین است زودا که بدانید (3)

ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿4﴾

باز هم نه چنین است زودا که بدانید (4)

َلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ﴿5﴾

هرگز چنین نیست اگر علم‏الیقین داشتید (5)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ﴿6﴾

به یقین دوزخ را مى‏بینید (6)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ ﴿7﴾

سپس آن را قطعا به عین‏الیقین درمى‏یابید (7)

ُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ﴿8

سپس در همان روز است که از نعمت [روى زمین] پرسیده خواهید شد (8

 سوره التکا ثرمبین ودیکر ایات بیا ن کننده و معرف این امراست درهمه زمانها وزبانها انشاء الله و بدانید که عقل وفهم و فکر شما به اندازه ای است که شما آموخته اید وبه شما آموخته اند درطول زندگانی وعلم خالق جهان بوسعت خلقت  کل جهان هستی است و کلیه مخلوقا ت و کلیه انسا نها از ازل تا ابدیت است پیامبر به امرالحمد لله رب العالمین و نیت او بنام لا اله الا الله الحمد لله رب العالمین که دین مبین اسلام یعنی واقعیتها وراستی و درستی و بیان کننده مسائل زمان وعیان و آشکار حال واینده است واحکام اسلا م قران با هرطاغوت و شیع پرستی  وپیروی ازهرجاهلیت به هرشکل مخا لفت وضد یت دارد اعلام میکنم که اهل بیت و پیشوایان و کلیه معصومین با همه مظلومیتها و معصومیتهای دوره حیات که از آنها نام می برید با کلیه اعمال صالح وعبادتها وهدایتهای آنها در جهت د ین اسلام قران خداوند ولله ازمنند و من از آنها هستم ال محمد از منند و من از ال محمد هستم قائم ال محمد یعنی النور القائم یهدی الی صراط العظیم هدایت کننده ال محمد ازاولین رسول و پیغمبر محمد حضرت آدم  صلی الله الی آخرین پیغمبر که همه را محمد می نامند درعالم غیب درپیشکاه خداوند و مردم می نامند یعنی ازعالم غیب وآسمان آمدو نور و روح از آسمان آمد از کره ماه امد خلق شد به امر الحمد لله رب العالمین ازمعراج نازل شد به امرخالق با کتاب هدایت آمد در حقیقت یک واقعه بعثت و مبعوث شدن رسالت انبیاء الله می باشد همان نور و روح و برگزیده برای هدایت می باشد درهمه زمانها بتوسط حضرت حق باری تعالی بر انسان زمینی که در قرآن ذکر شده وهمچنین  فرشته هدایت یا الملیک  المقتدر و صراط مستقیم وهدایت درجهت دین خالص ولله است برای هدایت جهانیان که بر گزیدگان را بدید مادی و جهان کنونی آموزش میدهد با همراهی و کمک دیگر ملائکه و حامل و پیغامها و پیغامها را درعالم غیب و در زمان می رسانند به امر حضرت حق باری تعالی و باخواسته و تقدیراو انجام وظیفه مینمایند و اختصا ص هیچ نژاد و گروهی خاص نیست وامر رسالت تقدیر غدیر حضرت باری تعالی بوقوع می پیوند د ویا اینکه حاصل میشود  والنورالقائم یهدی الی صراط عظیم همان نشانه و آیت  النورآسمانها و سماوات الحمد لله رب العالمین پروردگار عالم هستی است همان آیت نبوت و معدن رسالت و صاحب هدایتهاست که درهمه زمانها برگزید گان را مبعوث می نماید با کلیه اعمال صالحه و درست که آموزش میدهند و میفرستند و حامل وحی و الهام الحمد لله رب العالمین هستند و آن آیتها واسماءالحسنی که نسبت داده میشود و نام میبرید ومحمد المهدی الهادی یعنی هدایت شده وهدایت کننده و برگزیده یا مصطفی شده به اذن حضرت باری تعالی به امر و رحمت و کرامت حضرت حق و کمک و یاری دیگر ملا ئکه والیا ء الله و میزان وتصد یق امرهدایت حضرت حق باری تعالی آفرید گاری و لطف و کرم و الرحمن و الرحیم او است ومی باشد و تقدیر فهم درک و باید همه پیروان پیشوایان وهم خود شماها به حقیقت اعمال و خواسته رسول الله  پی ببرند و نجات یابید از اعمال بی محتوا و زائد و بی مورد که خواسته هیچکدام ازمعصومین  نیست و نمی پسندند و رضا یت ندارند چونکه رضایت حق تعالی را می طلبند جا یز است که فاتحه یعنی سوره حمد را با خلوص نیت بخوانید وبمعانی و مفاهیم آن پی ببرید و به آموزشی که درهمه موارد میدهد و در زمان معا نی میدهد توجه کنید و همچنین تمام آیات قرآن را به آموزشی که میدهد با دید وسیع زمان توجه کنید وهدف همه انبیاء و برگزیدگان و اولیاء الله هدایت ورستگاری وسعادتمندی خلق الله  بندگان خالق جهان آفریدگارعالم هستی است و فرزندان حضرت محمد آدم و حوا و جمیع خلق الله میباشد انشاء الله  من الله توفیق انشا ءالله و نجات همگان مسلما نان را از شر شیاطین جن انس و مستکبران و بد خواهان به هر شکل وشیع و اسم طا غوت ها ی ساخته شده و طا غوتچها وطلسما ت انها را برای همگان آرزومندم بدانید که طلسم یعنی رکود  فکر و فهم و اندیشه و در یک حالت نگه داشتن مثل تارعنکبوت  واسارت دارد روح روان فکرذهن را محبوس می کند و بدانید یکی از رسالت انبیاء و برگزیدگان باطل کردن و برچیدن همه آثار آن شیعهاو اسارتها و پاکیزه کردن و یطهرکم تطهیرا کردن و خالص نمودن حقیقت تعالیم دین و روش هدایت حق تعالی و ثبات و استواری فکر و ذهن و روان و اندیشه انسانها است از چیزهائی که آنها را اسیر ذلیل خود کرده است روی کره خاک می باشد پرورش انسا ن بر اساس اراده خلقت وهدایت حق تعالی آموزش دیدن یاد گرفتن- وفهمیدن- و باورکردن وعا د ت- کردنها میباشد هراحکام وهرعلمی که به آنها آموزش داده شود و درد ید وذهن نظر آنها باشد و تلقین شود از طفولیت در دراز مدت و ساختن جا معه آینده ایده ال منوت به آموزش صحیح انسانی حال و آینده در جهت لله و صراط مستقیم توحید است درکلیه موارد زندگی ازهرقبیل وهمه جوانب آن در کل ایام درکل سطوح جوامع انسانی آموزش در کل ایام برای همگان باید باشد در همه درجات علمی ازبالا به پائین  و از پائین به بالا بطوری که همه استاد و شاگرد داشته باشند درهمه امور زند گی و اجتماعی درهمه زمینهای دینی وعلمی وغیره پیامبراعلام میکند به امرالحمد لله رب العالمین پروردگارعالم و خالق کل مخلوقات و خوا سته همه انبیاء  الله و اولیاء الله و همه معصومین و آنهایی که می خواهند و می خواسته اند در صراط مستقیم ودین حق و خالص ولله هدایت کنند و دید و قلم و رویتشان بدید و برای همگان مقدور و میسر نیست پیامبربه امرالحمد لله رب العالمین به نیابت از همه آنها و همگان اعلام میکنم که خداوند خالق و صاحب کل مخلوقات براین ملت مظلوم بزبان وسخن خودشان و همچنین کلیه  مردم جهان لطف و کرامت و محبت و رحمت گذاشت رسول الحجت امام و هدایت کننده و پیغام رساننده برگزیده و هدایت شده امین صادق و با محبت بخلق الله و جهان اندیش برای هدایت همگان و با محبت به کلیه مخلوقات وانسانها و قدردان و شکر گزار کلیه نعمتهای خداوند برگزید و تا حدی آموزش داد و با بینه های فراوان در سورهای قرآن کریم و آیات فراوان بشارت داده و با اعلام واضح و آشکار در همه مسائل و آگاهی داد و به مسا ئل جهانی و کشوری و سیاسی و اقتصادی هدایت نمود و بسوی دعا کنند گان فرستاد و دعاهای بحق شماها و آنها را شنید و مستجاب نمود و خد متگزاری امین صادق به زبان و مثل خودتان و با شناخت از مسائل جامعه خودتان فرستا د و دعای شماها مستجاب شد موفقیت همگان و برگزیده و مصطفی خداوند کمک و یاری رسانید ن به الحجت امرحق و بهم  دیگر در هر امری و خیر و صلاح و در کلیه مسائل اجتماع و جوامع ازهر قبیل است و شنا خت هدایت همگان رامی طلبد انشا ءالله واجرا کردن و نمودن امرالحمد لله رب العالمین بطور اکمل واحسن ترین است و استفاده کردن نمودن از لطف و کرم خالق جهان را میطلبد که بر سرمسلمین و دیگر مردمان کره زمین رحمت و کرامت و محبت گذاشته شده است پیامبر نه بخاطر خود نمائی ولی برای آشکار شدن و واضح شدن مسائل بشارت دهنده درذهن و قانع کرد ن ونمودن گذشته    حا ل و آینده اعلام میکنم و می نمایم  که رسول الله شکرگزاری  و سپا س گزاری خالق جهان رابجای می اورد نسبت به اینکه به همگان و کلیه مسلمین و مردم جهان و مردم ایران و کلیه فارسی سخن زبان گویان محبت و رحمت و کرامت نمود و اعلام میکنم امامت زمان والحجت بر حق و با محبت و دوستدارهمه شما وبه زبا ن خودتان که هم زبانش را می فهمید وهم او زبان شما را و خواسته و آمال و آرزوهای شما را از بطن وجودتان میفهمد به بشماها هدیه داده است الی  یوم القیامت و در زمین و زمان وآسمان بین جن وانس و مکان زبانهای جهانیان ومخلوقات به امر خالق جهان ثبت و ضبط است من الله توفیق انشاء الله واعلام میکنم هم برگزیده و مصطفی خداوند جهان هست  هم اسم محمد رسول الله و کنیه ام عبدالله وهم الحجت وامام برحق محمدالمهدی هدایت کننده موعود ولی امرمسلمین  ولی الله امرحق در روی زمین و مردم ایران و جهان و تحت امرالحمد لله رب العالمین وهم عبد و بنده او هستم و میباشم انشا الله وامید به خدمت گزاری به زبان فارسی ودیگر زبانهای جهانیان را دارم و آمادگی کامل دارم برای هرگونه خدمت گزاری و تدوین کتاب هدایت جهانی براسا س هدایت دین حق و لله وشناخت زمان که شامل همه کتابهای آسمانی انبیاء الله میشود و در بر میگیرد بدون مسائلی که بر اسا س جهل غفلت بی مسعولیتی  بشر یت به احکام واموزشهای دین مبین اسلام چسبانیده اند و شکل و نظم و ساماندهی به کلیه امور اجتماعی و زندگانی بشری ودینی مخلوقات و بندگان خالق جهان انشاء الله وتنظیم عبادت و نیایش و نظم وعدالت و میزان و آموزشهای ازطفولیت درهمه سطوح جهانی درسطح کل کره زمین و مرد م ایران در جهت رضایت و خشنودی خالق جهان وامید به سعا دتمندی ورستکاری همگان را در دو عالم و جهان هستی را آرزومندم ومی باشم انشاء الله پیامبراز کوها استوارتر به امر حق و وظیفه و دیدم از آسمانها وسیعتر و شناختم از انسان از زمانها دورتر است و آماده ام به اذن و اراده پروردگارم تا جامعه مسلمین و جهانی را هدایت کنم و بسازم و بهشتی یان را به جنت اعلاء هدایت کنم به اذن و اراده پروردگارم و همه موظف اند این پیغام را به همه مردم ایران و همه مسلمین و مردم جهان برسانید و همه مسلمین مسعول  می باشند دراین امر مهم و اعلام میکنم انکار کنند گان تکذیب کنند و باز دارندگان وانحصار گران وممانعت کنندگان از با خبر شدن همگان بهر صورت و بهر شکل مستوجب هر گونه عذاب هم  درد نیا و هم در آخرت و پس ازموت خواهند بود وبدانید که همه آن مسائل فوق مطرح شده براساس راستی و درستی و خلقت آسمانها و زمین و بشارت همه انبیاء الله و اولیاء الله بوده است و آنهائی که  ناشکری میکنند درهمه صحیفه ها و نامه ها و قرآنها که از28 سا ل پیش تا کنون که اعلان و ابلاغ شده و بدانید که همان قدرت مافوق که پیامبری و نبوت را از قوم بنی اسرائیل به قوم عرب داد همان قدرت مشیت تغدیر قدیر او به این امر قرار گرفت که رسالت و امامت وهدایت الحجت امرحق را به فارسی ودر مردان صالح و پرهیزگار قرار دهد آیا شما مخالف امرالحمد لله رب العا لمین هستید وبدانید که وقت وروز معین ایام الله موعود بر اعلام و ابلاغ به همه مسلمین و مردم جهان از کنار خانه کعبه نزد یک وانجام شد و مقارن شد ابلاغ رسالت رسانیده شد مقد رشد واز بلندای بیت الله واز بلندای شهراصفهان بکوش همه جهانیان رسانیده وابلاغ و رسا نیده شد و به اذن خالق جهان همه با خبرمی شوند وشده اند انشاء الله و کلیه مسئولین از هر قبیل حکومتی و کشوری و مدیریتی سر پرستی علمی و آموزشی باید همه مسئولیت انکار کردن ابلاغ و اجرا نکردن ننمود ن مسعولیتها و دستورالعمل ها را و همه آن امرها ذکر شده ابلاغ احکام رسالت را وعواقب و پیامدهای آن را واغفال عمومی و فریب خلق الله را بپذیرید و بپذیرند الی یوم القیامت - الله خیرون نا صرن ومعین- واعلام میکنم اکر درخانه و بیت و سازمانها و مراکز اگر کس هست یک حرف بس است همه پیامهای این پیغمبررا بکوش همه امتهایم همه مسلمین وهمه مردم ایران وجهان برسانید با دستگاهای ارتباط  جمعی که متعلق به همه خلق الله ومسلمین است بدانید که جمع عدد313- و124میشود هفت میباشد و باید هیئتهای هفت نفره جهت آموزش در همه مسائل اجتماعی و بشری و سازماندهی درکلیه امور و انفاق و ارشاد و احسان در سراسر کشور باید تشکیل شود برای ابلاغ امرحقتعالی و مواضع در کلیه سطوح  جامعه به هر میزانی که لا زم است و هرآن و مواقع  همه پیغامهای امر رسالت را بطور دقیق اجرا کنند و نمایند  انشا ءالله و امر الحمد لله رب العالمین است - بنام ابا صالح  امام محمدالمهدی الهادی موعود منجی وهادی عا لم بشریت ولی الله وبرگزیده و مصطفی امرحق تعالی من الله توفیق انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان الحمد لله رب العالمین- انشاء الله ا نشاء لله - انشاء الله - انشاء لله - انشا ء لله - انشاء لله - انشا ءالله-  اللهم صله وصلی علی امت محمد واله محمد - سخن و قران ایت زمان محقق شدن امرهدایت حقتعالی