بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی وعمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشا ءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم عبد الله محمد طوبی نجم نون والقلم  وما یسطرون به علم کتاب الله قرآن و آیت النورهدایت الله محمد المهدی الهادی موعود ظهورا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه  الحجت ابن ا لحسن رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم وامت والنا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاءا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین بدانید که( انک لعلی خلق عظیم) یا اینکه توئی برخلق عظیم ویا بزرگ یعنی اینکه همانطوری که خداوند وقتی حضرت محمد آدم صلی الله را خلق نمود یا خلقت فرمود و برگزید به همه ملائکه فرمود به او سجده کنید و اطاعت امر حق کنید و نمائید وقتی که شیطان استکبارورزید به امر حق تعالی ومخالفت نمود یعنی تصدیق ولایت امرحق تعالی را ننمود ومایع فریب ودشمن رسالت هدایت حضرت محمد آدم وحوا شد  و باعث موانع شد ازامرحقعالی ومما نعت نمود بوسیله عوا ملش ودر روی زمین و باعث مانع شد از مسیر ابلاغ هدایت برکزیده وهدایت دین خالص حق لله وبا عث نافرمانی امرحق  تعالی شد بربنی ادم سپس او را به اسفل سا فلین یعنی فروترازدیکران قرارداد یعنی ازملکوت اعلا  نزول نمود ازپیشکاه حقتعالی بصورت انسان و به زمین فرستاده شد و توبه او را پذیرفت برای زندگی وهدایت خلق الله رسول الله پیا مبر و محمد خوانده شد و هدایت و رسالت خلق الله را در روی زمین را بعهده گرفت یعنی اینکه با خلقت رحمت و کرامت الحمد لله رب العالمین توفیق یافت با ملکوت اعلی و غیب ارتباط داشته باشد و بر قرار نماید و هم صحبت ملائکه درآید و آگاهی و درک بنماید  آیا ت خداوند و کتاب و سخن امر حقتعالی را و تا حدی از شناخت خلقت آسمانها و آفرینش جهان زمان ومخلوقات انسان زمین حاصل نمود و از تقرب ارتباط با خداوند خالق جهان الحمد لله رب العا لمین  برخوردار شد و معنی معراج و عروج رسولان به آسمانها و ازآسمانها همین معنی و مصداق را هم دارد در روی زمین برای همگان و هم بتواند با انسان ما دی زمینی و گمراهان که بخواب و خوراک و عادتهای جاهلانه مادی وغفلت بیش فکر نمی کنند و گناهکاران و آنهائی که بدعتها درست نموده و ادامه داده اند و هم بتواند با پائین ترین طبقات جامعه از هر قسم ارتباط و سخن داشته باشد و برقرار نماید وحق امررسالت هدایت  را ادا  نماید وهم صحبت باشد و مثل آنها باشد و همجنس آنها و مثل خودشان باشد ونظاره کننده و تحمل نماید صفات رذیله آنها را و این میشود هم خلق عظیم هم برخلق الله بزرگ بدانید و آگاه  باشید پیا مبر بشارت دهنده و هدایت کننده بیان کننده حقایق دین مبین اسلام وانبیاء الله از گذشته و حال و آینده و آشکارکننده حل کننده مسا ئل مسلمین و مردم جهان هست و بیم دادن و ترسانید ن به هر شکل و هر لفظی و هر بیم و اندرزی باشد و به زعم مذاق بعضی ها خوش نیاید منظور حاکم شدن واکاهی یافتن امر ابلاغ هدایت و رسالت و دین حق  خا لص ولله است و میباشد اگر پیرو دین اسلام قران و مسلمانید بپذیرید و پند و اندرز بیاموزید و بدانید ترسانیدن و هشدارپیغمبر شدید تراز عذاب دوزخ خداوند جهان الحمد لله رب العالمین  نیست که برای کافران و مشرکان و جاهلیت پیشگان و ظالما ن بخلق الله و مهیا شده است که در نتیجه عواقب اعمال و عملکردهای  نا درست خودشان است و اطاعت و تصدیق ننمودن امر هدایت حق تعالی را و به مرور زمان نتیجه اعمال درست  میشود برای آنها  و بدانید اگر کلامی و بیم و اندرزی که بر اساس آینده نگری است و پایان انجام هر جاهلیت و گمراهی همین بوده است که در جامعه ای که بر ظلم و تبعیض و ناحق و حقوقی و جاهلیت بنا بشود جز این نیست و یک وقت حاکم محکوم میشود ویک وقت محکوم حاکم میشود یک وقت ظالمی ظلم می کند ویک وقت هم مظلوم تقاص میگیرد و این ثمره پیروی از اعمال وعادتهای جاهلیت گذشته و پیروی از آن است و ثمره و قوانین نادرست باطل نشات گرفته از جاهلیت و استکبار دراین دنیا چیزی جز ظلم ستم و خسران بر همدیگر و خلق الله نیست چنانچه خداوند فرمود هر کسی به او ظلم شود بر او و فرزندان آن حقی است تا  تقا ص نماید الحمد لله رب العا لمین پیامبر بنابر دفعات دیگر و پیشین به همه مسئولین کشوری که در بر گیرنده تمامی پستهای اجرائی و مدیریتی و عالمان دینی و هدایتی و به تمام آحاد و عموم خلق الله اعلام و ابلاغ می نمایم اگر پیروی ازصفت حقیقت وعلی گونه ای بقول خودتان در وجودتان است باید تمام موضوعات صحیفه های قرانی امر حق را بگوش تمامی آحاد بندگان خلق الله و جمیع مسلمین و مردم ایران و جهان برسانید  با هر وسیله پیامبر بلند گو تر و فراگیر تر از دستگاهای ارتباط جمعی و نشریات روزها و دیگر دستگاها برای آگاهی یافتن همگان است و این یک تکلیف امتحان و آزمون در عصرجدید و نخست برای مسلمین و مردم ایران و جهان همگان است اگر میگوئید آن تشکیلات متعلق به اسلام مسلمین عموم مردم خلق الله است و باید به گوش و دید نظر همگان از این طریق برسانید و همگان خلق الله بندگان خداوند نظر و مواضع خودشان را آشکارا ابراز و با اکاهی کامل عمل و اجرا نمایند انشاء الله و بر همگان از هر قماش و نصب و مذهب و مسلک و نژاد واجب و لازم است از صحیفه های قرانی  پیامبر وابلاغیه ها را مثل آیا ت قرآن کریم و علیم و مجید و با حمایت آیا ت قرآن به اجرا بگذارند که مبین ومبشر قرآن زمان حال و آینده بر صراط مستقیم میباشد و امر اصلاحات هدایت حق تعالی است انشا ءالله در این زمان چونکه سرنوشت و تعین تکلیف و خیر صلاح دنیا و آخرت مسلمین و همگان درگرو عمل به این امر الحجت رسالت هدایت حق تعالی میباشد و همه مسئولند انشاء الله اسلام علی جمیع خلایق و عباد الله الصالحین  اسلام علی برمحمد المهدی الهادی موعود رسول الله الحجت برگزیده مصطفی امام زمان ولی الله و عبد و بنده و هدیه در پیشگاه حق تعالی الحمد لله رب العا لمین اسلام علی برمحمد المهدی الهادی موعود برگزیده و مصطفی وال طاهرینش اهل بیت الله اسلام مسلمین و مسجدها و عبادت گاه ها خالص ولله ازعموم خلق الله انشا ءالله اسلام علی بر جمیع امتها یش وتصدیق کنندکان امر رسول الله زمان حی و زند ه در تما م زمانها و مکانها و سخنهای زبانهای جها نیا ن اسلام علی برتصد یق کننده و عمل کنندگان به کلیه امر هدایتها و اصلاحات که اعلام شده است به امر و اراده حق تعالی خالق جهان انشا ءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته  الحمد لله رب العا لمین  انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله - حسن خلق و برخلق عظیم بعثت رسول الله امر حقتعالی است