بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید که صاحب خلقت جهان الحمد لله رب العالمین که النور او بوسعت کل جهان هستیست و شکل گرفتن همه سیاران و خورشیدها و کهکشانها همه از خلقت و آفریدگاری و از برکت وجود النورخلقت اوست او صاحب و پدید آورنده همه جهان و کلیه موجودات و جنبنده و حیات دار می باشد او نظارت کننده و نظاره گر همه سیارات و کهکشانها و عمر آنها و مخلوقات آنها می باشد و صاحب و پدید آورنده وبدید آورنده همه موجودات و انسانها درجهان هستی است به امر واراده ومشیت تقدیر وقدیر او ذات اقدس الهی روح اقدس احدیت همه جهان هستی را فرا گرفته است ذات اقدس احدیت الله الحمد لله رب العالمین خالق کل جهان است وهمه آفریدهای جهان از برکت روح و النور وخلقت وافریدکاری او بوجود آمده است حضرت محمد آدم و حوا بصورت النور و روح در آسمانها و جنات هستند وهم الملیک مقتدر آورنده کتابهای مقدس آسمانی و صاحب هدایت مطابق با هر زمان حامل وحی پیغام الهام و روئیت وحی پروردگارعالم هستی است و قائم ال محمد یعنی النورهدایت پایدارنده دین حق ولله و صراط مستقیم وعظیم و حق گرای  دین و پیام محمد رسول الله آشکار شده که دنباله و حاصل دین همه انبیاء الله است برای هدایت و رستگاری عموم فرزندان حضرت محمد آدم حوا درهر زما ن جدا کننده حق از باطل و آشکار کننده گمراهیهای بشر فرزندان حضرت ال محمد بنی آدم حوا در هر طبقه ای از جوامع است و هدف کلی نجات خلق الله می باشد بطریق راستی و درستی به امر خالق درهر وقت هدایت و نیکوئی یعنی امر بمعروف و نهی از منکر بتوسط هر یک از بندگان خالق جهان می تواند بوقوع بپیوند د انشاء الله و تصدیق و تائید کننده و درستی و میزان آن  اذن و اراده خالق جهان است الله اعلم و همینطور الملکهای مقرب و ملائکه هائی که از دید ما غایب هستند و آنها ما را می بینند و ما آنها را نمی بینیم و از اعمال ما آگاهی دارند و به اذن خالق جهان و به فرمان او نگهبان و راهنما وحی الهام ما هستند او به برکت وجود رحمت و گرامت علم خودش همه ملائکه را خلقت فرموده است و بتوسط روح اقدس الهی و مرحمت برکت و به وجود رحمت و محبت و مهربانیش حضرت محمدآدم حوا انسان را خلقت فرمود و زوجه او حضرت حوا را برای اوازسمت چپ و روی به سمت حضرت آدم نزد اوبطوری کمی بیشتر از نیمرخ او نمایان است آفرید و خلقت فرمود و از نسل او فرزندان بسیار و قومیتها و نژادهای گوناگون با رنگهای مختلف و انواع  رویتها  و صورتها بدید ما و خارج از دید ما در جهان باقی و آخرت پدید آورده است و به حضرت محمد آدم آسمانی و فرزندانش و انبیاءالله اجازه داد تا در آسمانها و جنتها و در جهان کنونی از گذشته و حال و آینده ازاحوالات همدیگر مطلع شوند و همدیگر را رویت و درک کنند و بهم درعالم غیب سخن بگویند و برانگیخته شدن هر یک از فرزندان حضرت محمدآدم و حوا و انبیاء الله و برگزیدگان خالق جهان هستند علمش نزد خالق جهان است که در چه زمانی و چه نسلی باشد و وصف و سهل و آسان بودن مردن و برانگیخته شدن هر یک از مخلوقات در قرآن کریم ذکر شده واز نظر خالق جهان سهل ترین است و ما قادر بدرک آن نمی باشیم همچنانکه علم جهان هستی از ازل تا ابدیت نزد خالق جهان است در حقیقت برای هدایت انجام تکلیف وظیفه و آگاهی دادن و آشکار نمودن امرحق تعالی میباشد انشاءالله بدانید که جهان هستی و سیارات از دید ما بدینکونه وسنگین  بزرگ است و از نظر خالق وافریدکارجهان کوچک مثل چیزهای کوچک نزد ماست در گمراهیند که خارج از مسیر خلقت واذن واراده او از بندگان او چیزهائی می گویند آنها که همه از نسل حضرت محمد آدم و حوا هستند مثلها می زنند که و خداوند توبه حضرت آدم و حوا را بخاطر آنها  قبول نموده است خالق جهان قدردان همه عمل نمودنهای مخلوقات از جمله انسانها فرزندان حضرت محمد آدم و حوا می باشد او عالم به خلقتهایش در جهان هستی از اذل تا ابدیت و حیات و ممات انسانها میباشد مسئله پذیرفتن توبه حضرت محمد آدم حواعلمش نزد خالق جهان است  یا حقیقت بر این امر است که خالق جهان توبه حضرت محمد آدم و حوا را به این امر قبول فرموده که از نسل او و فرزندان او پاک شدگان و نیکان که انبیاع و پیامبران و برگزیدگان و اولیاءالله و معصومین صدیقین و صالحان و شهداء و کلیه نیکوکاران و تقوا پیشگان وعمل کنندگان بحق در امرالحمد لله رب العالمین که انتخاب برگزیده و مبعوث میشوند برای هدایت هر وقت که علمش نزد پروردکارعالمین است قبول فرموده است و دوام و بقاء زندگانی که به بشریت انسانها عطا فرموده است و همه را میتوان گفت ازمحمد و ال محمد  که درحقیقت همه از فرزندان محمد حضرت آدم و حوا و ال او می باشند وهستند و حضرت آدم اولین محمد پیغمبراست چونکه از آسمان وعالم غیب به امرخالق جهان نزول فرموده است و اسم های انبیاءالله و برگزیدگان و کلیه اسمهائی که در جهان از آفریدگاری و خلقت جهان وحی الهام سرچشمه می گیرد همه از آیت ها و نشانهای خلقت  وحی و هدایت الحمد لله رب العالمین  پروردگارعالمیان  می باشد البته اسمهائی مقدم و افضل تر از اسمهای دیگر میباشد که در جهت عبودیت الحمد لله رب العالمین و نشانهای او مقدم تر باشد وهمه درعمل نمودنها خالصانه نمایان میشود و معنی میدهد و همه در حد بندگی وعبد بودن الحمد لله رب العالمین است و در مناطق مختلف و فرهنگها معنی میدهد و نیتها وعمل نمودنها در جهت راستی و درستی در جهت امرحق تعالی به آن معنی و مفهوم و موجودیت میدهد و محشور می شوند در جهان آخرت الله اعلم و نباید در این مسئله اغراق نمود و البته اسمهائی که مقدس و مکرم و مسلم است در قرآن ذکر شده و مورد لطف و کرم  پروردگار خالق جهان قرار گرفته و باید به آنها احترام گذاشته شود و بپرهیزید از بی احترامی به اسمها مقدس و بندکان خداوند و برای همه جوامع مصداق پیدا می کند چنانچه هر اسمی که عمل نمودن نیکو داشت قابل احترام است همانطوری که اسمهائی در نظر شما  قابل احترام است باید به اسمهائی که مورد نظر خالق جهان است و با اصالت وعزیزاست احترام بگذارید انشاء الله و بخاطرعمل نادرست مخلوقات وآنها به اسمها بی ادبی نکنید آیا دوست دارید علیه شما آن کلامها را بگویند همه گمراهان و فرقه گرایان برای قانع شدن خودشان چنین چیزهائی میگویند و هر فرقه ای  به هر آنچه نزد اوست شادمان است بدانید ای مسلمین فرق فرقه گرائی هر چند و متعصبانه باشد و دین خالص ولله اینست که شخص فرقه گرا دیگر شخصیت خودش نیست در واقع مرام و کردار فرقه و پیشوایان است با هر اسارت و بخشی و یا همه دینش فرقه است بهر صورت و به هرکمراهی که او را بکشانند و با هر جهل وباطل هرافراطگری که باشد و خودش را نمی تواند از آن طریق باز دارد و خودش فکرو اندیشه میزان داشته باشد و کار شیاطین جن انس است که حق و باطل را مشتبه  میکند ومانع ازحقیقت هدایت کلام الله می شوند تا فرزندان آدم را بجان هم دیگر بیندازد و یا مسلمانان را بجان همدیگر بیفتند برای فرقه واعمال باطل گذشتگان خود که هیچ و پوچ است فایده ای ندارد از نظر دین و ایمانی که خالق جهان از بندگانش خواسته ولی شخصی که دین خالص ولله دارد و حق گرا و مسلمان و اسلامی فکر می کند هم خودش است و دینش با تصدیق هدایت حقتعالی می باشد و هم عبد خالص خالق جهان می باشد دین حق ولله دارد مستقل برحق میزان سنجیده فکر می نماید و به خالقش الحمد لله رب العالمین  تکیه دارد برصراط مستقیم عبادت وعبودیت خالصانه صلاحش است و حواسش بسوی لله است و عاقلانه و با تقوا تصمیم می نماید  یا می گیرد معنی و میزان و فرق بنده و آزاد همین است- آزاد عبد و بنده خالق خودش برصراط مستقیم می باشد وتوکل برخالق دارد و هر زمان تازه خلق  زنده شده است یعنی حیات ومما ت واخرعا قبتش درپیشکاه خالق جهان محفوط است درغیر این صورت مثل مثلهای قرآن کریم و جاهلیت گذشته است آنها به چیزهائی که نزد آنهاست میبالند جاهلان و مشرکان به سلطگری و منفعت خود و شیعهای دست ساز که با لقلقه زبان مقدس نموده اند واینطورعمل میکنند  اگر از آنها بپرسی بچه منظور اشخاص یا اسمی را تبلیغ واسراف می کنید منظورشما احکام واموزشهای  دین خداوند است  یا اینکه فرقه گرائی وسلطه گری اگر دین حق ولله است از قول خداوند بگوئید و کتاب مقدس او بگوئید وهمه را ازقول پیامبران وهدایت خداوند عالمیان بکوئید و بسنجید سعی کنید بطریق راستی و تصدیق کننده باشید در امر حق ولله و همه چیز را متعلق به او بدانید عبودیت او را خالص بنمائید انشاءالله بدانید که الحجت خداوند یعنی براورده شدن ومحقق شدن کلام هدایت خداوند بربندکانش است انشاء الله و در کلیه امور و عمل کردها و نمودنها و سخنها باتقوا میزان و سنجیده و مستقلانه عمل  نمائید و بی طرفانه صادقانه با عدالت قانون گذاری بنمائید یا کنید و چشم دید به کلیه امورمومنین و مسلمین و خلق الله داشته باشید و با محبت قصد هدایت و کمک به عموم خلق الله را داشته باشید  انشاءالله و بدانید این امرخالق کل مخلوقات است که هرالحجت بر حق که بتوسط امرالحمد لله رب العالمین برگزیده و مبعوث نماید به هیچ عنوان جاهلیتها فرقه ای و شیعهای این چنینی و حرکات واعمال باطل جها لت آمیز وظلم بهرصورت که برای منفعت و دسته بندی گروهی است را نمی پسندد و قبول نمی نماید چونکه الحمد لله رب العالمین مترود می داند و مستوجب عذاب دنیا و آخرت میشود و است و در بیشترین آیات قرآن کریم ذکر شده است آنها نمی دانند که هر مشکلی و سختی و پیشامد ناگواری و گمراهی و جهالتهائی برای فرزندان حضرت محمد آدم و حوا  بوجود آمده است در اثر کج روی و دسته بندیهای فرقه ای و فریب شیاطین جن انس است که بر اثر صفات رذیله و اسارت و عادتهای مضر وغلط فرزندان حضرت محمد آدم انسانها بوجود آمده و شکل گرفته  واسراف از حدگذشته وهمینها باعث رانده شدن انسان از درگاه الحمدلله رب العالمین شده است بعضی آنها مثل عصر جاهلیت  پیش از اسلام که اشخاص فرقه و ائمه پیشوایان را بالا میبرند تا حدی که اسمهائی را با  لقلقه زبان زیادی و بدونه کنترل منتظرغیروخلاف مسیر خلقت بعثت ورسالت هدایت امر حقتعالی را می گویند استغفرالله و اینطور کوتاه فکر و به اشتباه افتاده اند و کلمات نادرستی می کویند و مینمایند در گمراهیند و شرک الود کوتاه فکر وعمل میکنند مثل جاهلیتهای  قبل ازاسلام الحمد لله فاطرالسموات والارض جاعل الملائکه رسولان صاحبان بالها دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار چهار میافزاید در آفرینش آنچه میخواهد بدرستیکه خداوند بر همه چیز تواناست و بدانید  و منشا و پدید آورنده و اهدا کننده تمامی نورهای جهان یکیست و هر آنچه در اسمانها و زمین است تحت امر خالق جهان است و نظم کلیه حیات و ممات هر جنبنده و جامدات و نباتات و مالکیت و صاحب و دوام و بقاء و هستی و نیستی  بامر و حدانیت و یکتائی اوست و همه موجودات تمامی هستی  گذشته و حال و آینده بران شهادت می دهند و همه ملائکه و ملک و بندگان خالق کلیه با تقواها و خلق لله تحت امر او و حمد و رضوان اوعمل مینمایند  انشاءالله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق و عباد الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان انشاءالله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله  انشا ءالله - نظم درخلقت جهان ودر کلیه اموردین زندکی ذکرها واموزشها