بسم الله الرحمن الرحیم

       قل هوالله اکبر قل هوالله احد  الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم این سخنها و کلامها وبیانها و قرآن و کتا ب واضح و آشکار است ذکراین مجموعه صحیفها مطلبها و کلمات علمی فرهنگی دینی و هدایت خداوند متعال آیات قرآنی است و استدلال و برهان و مصداق و بیان آشکار هدایت و معارف دین مبین اسلام در این زمان است و ذکر و یادآوری احکام اسلام و قرآن و مجموعه پیغام وکلام الله وکلمت لا اله الا الله محمد المهدی الهادی رسول الله است و هدایت دین اسلام برای عموم مسلمین خلق الله وابلاغ رسالت هدایت به مکتب ها دین و مذاهب مثل یهودی مسیحی زرتشتی ودیکرمکاتب که اعمالی را بعنوان دین انجام می دهند و کسانی که محروم مانده اند از هدایت شرع مقدس وبیان حقایق احکام جهان شمول وانسانی واجتماعی  دین مبین اسلام قرآن مجید کریم و مفاهیم آن است  و برای عموم مسلمانا ن که طا لب باشد به امر هدایت رسول الله ایام الله موعود و ظهور وطالب به ایات قران کریم واین مطلبها و ذکرها و سخنهای داشته باشد و هرعبد و بنده خداوند که به خواهند و بخوانند و فیض ببرند و تصدیق عمل نمایند انشا ءالله من الله توفیق نه مخا لفین و معاندین متخاصمین نه مکذبین ظالین طریق هدایت انبیاء الله و برگزیده گان درهر زمان نه کسانی که نخواهند  تصدیق هدایت نمایند و آیات و اسمهایی هم که ذکر و قراعت شده همه صفتهای هدایتی و شعائرالله است و متعلق به خداوند متعال و با اذن و اراده او برای انبیاء الله و اولیاء الله و برگزیده گان است و هر عبد که مشمول هدایت اراده و مشیت وقدیر اذن امر خداوند جهان قرار گیرد و در دنیا و آخرت انشا ء الله و مالک همه انسانها و آن ذکرها و اسمها وکلمات واسماءالله و صفات نیکو خداوند متعال الحمد لله رب العالمین است و با این ایات وذکر اسمها و صفتها بندگانش را هدایت می نماید و متعلق به اوست و این مثلها ومصداقها آیات قرآن کلام الله است قراعت نموده ام وسیله و طریق راه و روش و معرف هدایت و نیکوئی دین حقتعالی خداوند متعال است برای هدایت بندگانش است انشا ءالله  مثل تمامی آیات قرآن و به سخن ساده وآسان بیان شده است برای درک مفاهیم و طریق هدایت انبیاء الله و هدایت و خلقت بشریت انسانها است دراین زمان انشا ءالله من الله توفیق و مدافع این صحیفه ها و سخنها بعثت و رسا لت انبیاء الله و تمام آیات قرآن و طریق هدایت انبیاء الله از گذشته تا بحا ل و ذکرها و دعاها و در وصف  دعای ندبه است و متعلق به همگان عموم مسلمین انسانها است انشاء الله و از این طریق اعلام می نمایم رسا لت و هدایت خداوند متعال هدایت انبیاء الله و آیات قرآن کریم و مجید دعاهای خلق الله دعای ندبه و مدافع و مبین و هدایت و کلیه صحیفه ها قرانی و نامها وکلیه نوشتارها و سخنان و سیدی لوح محفوظ قرآن مجید است انشا ء الله وا سلام علیکم و رحمت الله وبرکا ته بدانید معرف و مبین و حامی نوشتارها هدایت خداوند متعال و هدایت انبیاء الله و اولیاء الله و آیات قرآن کریم مجید و ایام الله و دعای ندبه خلق الله بوده است آقایان برای شما مثا لی می زنم آیه قرآن می فرماید خداوند به حضرت ابراهیم بوسیله وحی یا سخن یا خواب فرمود فرزند را قربانی کن وبرای مسلمین مردم و حضرت ابراهیم خلا ف عرف و پسند و درست نبود در آن زمان ولی بدلیل ایمان و فهم و درکی که حضرت ابراهیم نسبت به احکام دین اسلام و خداوند جهان داشت گفت این یکی از  آیا ت خداوند است و باید ثبت بشود و اقدام نمود و فرزندش هم راضی شد به امرحق و خداوند هم می خواست هم حضرت ابراهیم را و هم فرزند ش را آزما یش نماید و همچنین درسی و آموزشی پندی و مصداق و ذکر و ثبت آیات قرآن برای همه زمانها  باشد که از متعلقات و اموال مادی زر و زیور دنیوی ومسائل وچیزهایی که متعلق به ما ست بگذریم در برابر راه دین حق خالص لله خداوند جهان مثل امتیاز نژاد نسب و لقب و برای آنهایی که به فرزندان و جدات و آثار باقی مانده از آنها می با لند اسیر اعمال باطل هستند و فکر می نمایند از آنها بگذرند  برای خالص لله  شدن دین خداوند و دین ایمان خودشان وخلق الله این یک مثل است برای صحیفه ها نوشتها و اعلام می نمایم تمامی این اسامی و مسائل و آیات ذکر شده متعلق به خداوند الحمد لله رب العا مین  وانبیاء الله واولیاء الله است وسیله ای برای شناخت و صراط حق و هدایت عبادت و عبودیت بندگان خالق جهان الحمد لله رب العا لمین ورستگاری آنها  است انشاء الله و هرچه امر حق او با شد در دنیا و آخرت تحقق می یابد  انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یا فتکا ن الحمد لله رب العالمین اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته -انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله -آیات قرآنی  اسمها و صفتهای نیکو راه و وسیله هدایت  انبیاء الله است