بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین   ایا ک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی ا لقائم الزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسن رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاءالله اسلام علی  من  تبع  الهدای  سلام  بر هدایت  یافتگان الصلا ته خیرن من القوم وامت  و النا س اجعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید قل جاء ا لحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القران ما  هو شفاء ورحمته للمو منین اسلا م علیکم ورحمت الله وبرکاته پیغمبر یکی از تشرف یا فتگان به درگاه حضرت باری تعالی برگزیده و مصطفی حقتعالی مبین بشارت دهنده ونشر دهنده واعلام هدایت کتاب الله و د ین انبیاء الله پیغمبران وعلیاء الله معصومین به حق درهمه قرآن ها ودر زمانها وابلاغ  اجرا کننده قرآن کریم و کلام  انبیاء الله الحجت امرحقتعالی ولی الله ولی امر مسلمین و مردم جهان در روی زمین هست کسانی با طریق امر رسالت وهدایت مخالفت میکنند که با همه انبیاءالله اعزام مخالفت کرده اند مثل زمانهای جاهلیت گذشته و افکاران واذهان اعمال آن  زمانها است به هر شکل و به هر صورت هر کسی و فردی و جماعتی به این امرحق کمک و یاری رساند در اجرای  برنامه های هدایت رسالت امر حق تعالی که همه در جهت امر حق و خیر صلاح خلق الله وشفا ورحمت سعا دتمندی ورستکاری بین مسلمین ومردم جهان است به همه انبیاء الله و برگزیدگا ن  وعلیا ءالله و معصومین درهمه  زمانها کمک و یاری رسانیده است و اجری عظیم دارد انشاء الله بخاطرعملکرد صالح و درستش و کمک  به انسانیت و خیر و صلاح  و صلح  و ثبا ت همگان در پنا ه حق تعالی و سازماندهی به کلیه امور زیست محیطی و اداره  نمودن صحیح امور اجتماعی و اقتصادی و دینی بدست مستقیم همه خلق لله و اجتماعات بدونه غرض ورزی بدور از جاهلیت گذ شته و آثار طا قوت سازی ونژاد پرستی وغیران است پیغمبرهدیه امرالحمد لله  رب العالمین هست بطور خالص و لله درجهت هدایت همه خلق الله وعموم پیروان همه انبیاءالله برای نجات بشریت از افکار جاهلیت گذشته  در قومیتهای وافکار ذهنی مختلف  امر حق را اعلام مینمایم الله خیرن ناصرن ومعین بدانید وآگاه باشید رسول الله برای آشکار شدن مسائل و اجرای امر حق و وظیفه و نجات خلق الله و مردم مظلوم واجر انمودن و هدایت به امر حق و انجام رسالت حضرت باری تعالی به غیراز در نظر گرفتن منافع اشخاص و گروه ها و فرقه ها و جاهلیت آنها امر حق را اعلام  میکند آیه قرآن، بگوای بندگان رب العالمین آنان که ایمان آورد ید بپرهیزید وبترسید از پروردگارتان برای آنان که خوبی کردنند در این دنیا خوبی است و زمین خدا وسیع است جزاین نیست تمام داده میشوند صبرکنندگا ن مزدشان و اجرشان را بدونه حساب آیه قرآن، بگو بدرستیکه من میترسم اگر نا فرمانی کنم پروردگارم را ازعذاب روز بزرگ بگوالله را میپرستم  خالص کننده ام برایش د ینم را و فرموده شده ام که باشم اول هدایت کننده مسلمانان پس بپرستید آنچه خواهید از شئتم من دونه الله ، یعنی شیعاتون که زینت داده شده اسمی و آثارشا ن وهرعمل باطل شیطان که از جاهلیتهای گذشته مانده و مثل آن را ازغیراوالحمد لله رب العالمین پروردگار جهانیان بگو بدرستیکه زیان کاران آنانند که زیان کردند در نفسهاشان و کسانشا ن روز قیامت دانسته باشید که آنست آن زیان آشکار مرایشان را است از بالایشان سایبانها از آتش و از زیرشان سایبانها به آن بیم میدهد الله به آن بند گانش را ای بندگان از خالق کل مخلوقات و صاحب همه نعمتهایتان اطاعت نمائید و بپرهیزید از نا فرمانی پروردگارتان و آنان که اجتنا ب کردنند از طاغوت که بپرستند آن را، پاداش بزرک ونیکوست دردنیا واخرت بدانید و آگاه باشید در قدیم  طاغوت اقتصادی و سیاسی مثل حال نبوده وهمین قبرها و شکلهایی  مثل بت وجهل شیطان همین ها بوده بدین صورتکه  بزرگ قومی و یا اینکه فرعونی سلطانی بردگان و بندگان فراوانی داشته و این بردگان و بندگان  کمتراز.......... او را همه چیز خودشان می دانستند و هم زنده وهم مرده آنهارا پرستش میکرده اند وبعضی ازآن  طاقوتها جدات آن بردها وبندها بودند بطوری که هم پد رانشا ن بوده اند وهم طاغوتشان وهم شیعشان و د یگران راهم فریب داده وتشویق که مثل آن جها لت  پیشگان و مثل پدرانشان با شند وطاق و بنا ئی هم برای آنها می ساختند که او را وبنای او را می گفتند طاغوتها یا تا بوتها یعنی محل دفن بزرگ یا بزرگان مثل مقبره های فرائنه مصر وغیران و دراین سرزمین به اینطور بر پایه همان روش قدیم رشد کرده بدین صورت هست که بین طاغوتهای قدیم و جدید وآنها براثرجهل و بیسوادی و نادانی بردگی و بندگی و نژاد پرستی و بزرگداشت رئیس آن قوم بوده وعادت میشده وباعث فریب شیاطین جن انس شده اند وعدم هدایت برتوحید وشناخت امر حقتعالی بوده است  دراین زمان رئیس و شفاعت در جهان آخرت و زیر پوشش منت در دین و تفاخر بزرگ نمائی دروغین و تبعیض تمایز قومی وتعریف و تمجید بی حد وحصر وبی سوادی که عامه مردم داشته اند همچنین خدمتی که در راه دین داشته اند بنا شده و با ذکراسماءالله پروردگارعالم هستی مقدس شده و دخل و تصرفی داده اند  بناحق خلاف صراط مستقیم دین اسلام قران حق خا لص لله باشد تا با طاغوتهایشان وبا شیعهایشان محشور شوند یا بلعکس و مضرات آن بجای اموزشها ومسائل علوم دین اسلام قران درزمان حال واینده  افراط  گریهای انحصا رها و تفاخر تمایز نژاد و تبعیض دشمنی وستیزه جوئی اعمال باطل قرنهای پیش را تکرار میکنند و برحق بودن برای هرعملی و کاری وسخنی  خلاف شرع مقدس اسلام قران  وخود را یطهرکم تطهیرا معرفی کردن لعن  نفرین و تکرار اعمال باطل جاهلیت کذشتکان بین خودشان است ومالکیت و میراث خواری در دین حق و هنوز هم مثل جدات اسمی دروغین خود عمل میکنند بتوسط  نادانان عادت داده شده از همه چیز بی خبر بوده و بی سوادی و نادان بحقیقت دین مبین انسان ساز اسلام قران و بناخواسته خود انها در هدایت نخستین صدر دین مبین اسلام ایشان را دخل تصرف در دین و بجای دین واسطه وارتباط با پس موت معرفی کرده با دست و لقلقی زبان بردگان وغلامان و کنیزان و بی سوادها  و خودشان آن جاها را گرامی داشتند  و بدین صورت درآورده اند  برای منفعت د نیوی است وعادتهای مانده از جاهلیت گذشته بتوسط همین وهمان رئیس شده آنهایی که نمی خواهند سخن حق درهمه جا وهمه زمانها آشکار بشود چونکه فکرمی کنند به ضررآنها ست وبا تملق غلو سخنان کذب خلاف حق مشغول اداره  کردن آن تشکیلات شده اند و انواع  فریبها و انحصارها و تبعیضها و انواع جها لتها را بدین شکلی که می بینید به مردم مظلوم  و گمراه شده و نادان بحقیقت دین وصراط حق که به آنها القا کرده اند و حقیقت هدایت دین اسلام ایات قران را هم کتمان کرده اند ونمی گذارند آشکار شود مثل همین زما ن دانسته و یا ندانسته انتظار دارند که الحجت و برگزیده امر خالق کل مخلوقات شخصی را که برمیگزیند با اجازت و به میل و نظر آنها در انحصار واز خود این ها و به اندازه طاغوتهای ذهنی ساخته شده دست و زبان ایشان باشد در ذهن مردم اینطور پرورش داده اند، و درک معنویات برگذ یده وابلاغ الحجت امرحق ولی الله امرزمان مشکل شده است برای خلق الله یا اینکه بیاید و در خد مت ایشان و طا قوتهای و شیعه ها  و جدات ایشان با شد و یا تایید  کند همه  جهالتها ظلمهای آنها را بدانید که خالق کل مخلو قا ت خارج ازآن جماعات گمراه شده و فریب داده شده و به اسارت و جهل کشیده شده که درد خلق الله و مردم را می داند و هم آشکار کننده اشتباهات  گذ شته باشد و هم هدایت کننده وهم هشدار دهنده و هم بشارت دهنده حال و آینده برای نجات همه مظلومین و خلق الله شخص دیگری را برنمی گز یند الله اعلم چونکه او بعدالت  وعدل برمی گزیند در جهت دین خالص حق ولله برای هدایت بر صراط مستقیم  برای دفع بی عدالتی و ظلم تبعیض وجا هلیت های فرقه ها وقومی قبیله ای و نژادی گذ شته برمی گزیند ومبعوث شدن همه انبیاع الله  برهمین طریق بوده است آیه قرآن، و آنهائی که باز گشت نمودند به الله الحمد لله رب العالمین و دین خود را خالص لله کردند و خود را و اهل بیت و خانه خود را یطهرکم تطهیرا نمودند از رجس و طاهر شدند یعنی روی آورندگان به دین و حق وعبادت خا لص ولله است یعنی  لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر با لطاغوت و یوئمن با لله فقد ا ستمسک با لعروت الوثقی لا انفصا م لها والله سمیع علیم  واز کلیه اعمال کفر شرک باطل جاهلیت گذشته دست بر داشتن و جسم قلوب و فکر ذهن خود را پاک نمودن از رسوخات و رسوبات فکری  و ذهنی و اعمال  رفتاری و کینه ورزی برای گذشتگان و شیطانها وازاشتباهات وازاعمال جاهلیت گذشته که خارج از دین است پرهیز نمودند،و بدین حق خالص لله گرویدند و روی آورندگان به مسجدها و بیت الله و تسلیم دین حق خالص ولله شدن است  بدانید اهل بیت حقیقی دراسلام و منظور قرآن بیت الله  الحرام خانه  خدا وند و مسجدها  و گروندگان  راستین به پیغمبران وداخل شدن بدین وهدایت خالق جهان است و یطهرکم تطهیرا یعنی پاک شدن طهارت گرفتن شستشوی جسم و قلوب و روی آورندگان بدین حق خالص ولله  و نماز در بیت الله  الحرام  و مسجدها و هر جای دیگر بوده و هست و می باشد  و برای عموم خلق الله انسانها بنی آدم است وتصدیق به امر هدایت واطاعت از پیغمبران مصداق پیدا میکند من الله توفیق انشاء الله  برای حق تعالی الحمد لله رب العالمین خالق جهان میفرماید،آیه مرایشان راست مژدگانی پس مژده ده بندگان مرا و پیغمبرمژده میدهد همه بندگان خالق جهان را و همه آنها که میشنوند القول و یا سخن و بیا ن و کلام را  پس  پیروی می کنند احسنترین خوبترش را آنها آنا نند که هدایت نمود ایشا ن را الله وآنها ایشانند صاحبان خردها و دانائیها و فهم ها و برعموم مسلمین و مردم جهان واجب شرعی است که به این آیا ت قران عمل کنند چیزی که شماها بدان کم توجه بوده اید شماها وهمه عموم مردم براعمال و رفتار خودشان قضاوت کنند که وابسته بغیرالله خالق جهان نیستند درامر دنیا و آخرت بدانید و آگاه باشید با لاترین گناه اینست که کسی ما نع شود که د یگران سخن  و کلام و بیان  و نوشته الحجت امر حق  و پیام رسالت آشکار کننده حق را نگذارد که د یگران مطلع شوند و بفهمند واین اعمال شیطان جن انس است که مانع امر و پیام خا لق  خداوند جهان بربنده گان او میشود وعذاب او را حق تعالی هم در دنیا وهم درآخرت تعیین وعذاب میکند پیامبر پیشنهاد توبه برای اینچنین اعمال را دارم من الله توفیق انشاء الله آیه، آیا پس آنکه لا زم شد براو سخن عذاب آیا پس تو نجات میدهی آنرا که تکذیب کننده باشد رسالت وهدایت امر حق تعالی را و برای مانع شدنش و جلوگیری از هدایت امرحق تعالی و با خبر شدن و آگاهی یافتن عموم خلق لله ازمسائل دین اسلام و ایمانشان ومحیط اجتماع و زندگانییشان ازحقیقت وقایع اسلام مسلمین -  الحمد لله  رب العا لمین .انشا ءالله انشاء لله انشاء لله  انشاء.الله.انشاءالله  .انشاءا لله. انشاء الله - بیان سوره یا سین ابلاغ رسالت وهدایت پیغمبران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

یس ﴿1﴾  یس[/یاسین] (1) وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ﴿2﴾ سوگند به قرآن حکمت‏آموز (2)

 

إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴿3﴾  که قطعا تو از [جمله] پیامبرانى (3)

 

عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ ﴿4﴾ بر راهى راست (4)

 

تَنزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ ﴿5﴾ [و کتابت] از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است (5)

 

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿6﴾

 

  تا قومى را که پدرانشان بیم‏داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهى (6)

 

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ ﴿7﴾

 

آرى گفته [خدا] در باره بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه آنها نخواهند گروید (7)

 

إِنَّا جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِیَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿8﴾ ما در گردنهاى آنان تا چانه‏هایشان غلهایى

 

نهاده‏ایم به طورى که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته‏اند (8)

 

وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْصِرُونَ ﴿9﴾

 

و [ما] فراروى آنها سدى و پشت‏سرشان سدى نهاده و پرده‏اى بر [چشمان] آنان فرو گسترده‏ایم در نتیجه نمى‏توانند ببینند (9)

 

وَسَوَاء عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿10﴾

 

و آنان را چه بیم دهى [و] چه بیم ندهى به حالشان تفاوت نمى‏کند نخواهند گروید (10)

 

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَن بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَرِیمٍ ﴿11﴾

 

بیم دادن تو تنها کسى را [سودمند] است که کتاب حق را پیروى کند و از [خداى] رحمان در نهان بترسد [چنین کسى را] به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده (11)

 

إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتَى وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ ﴿12﴾

 

آرى ماییم که مردگان را زنده مى‏سازیم و آنچه را از پیش فرستاده‏اند با آثار [و اعمال]شان درج مى‏کنیم و هر چیزى را در کارنامه‏اى روشن برشمرده‏ایم (12)

 

بدانید وآگاه باشید که بسیاری از آیا ت قرآن قبل از تاریخ اسلا م توسط انبیاع الله  پیشین شکل گرفته و تدوین شده بدانید وآگاه باشید که آن آیه ها و سوره ها که گفته شده دوبار نازل و فرستادیم در این زمان و برگزیده مصطفی واقع ونازل شده است  و بدانید  و آگاه باشید که این فرصت و این زمان برای مسلمین مردم ایران و جهان خلق الله تکرار نخواهد شد وآینده را خالق جهان تعیین میکند و از این پس کار رسالت و هدایت به مرحله اجرائی ومسعولیت عمومی مسلمانان وطریق حقیقت وهدایت می رسد و این پیغمبر امرهایی وتکلیف هائی و کارهایی که لازم واجب شرعی است که باید اجرا شود وبخشی ازآنها درصحیفه ها و نامها ی قرانی ذکرشده و باید اجرا شود فهرست وار به شماها ابلاغ نموده ام و مینمایم و کلیه صحیفه ها و نامها قرانی را جمع آوری کنید واز شما همه آنها را مطالبه میکنم و امرالحمد لله رب العالمین است برای یکی شد ن وتدوین با نوشته ها یی که نزدرسول الله می باشد من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین